Ďalšie vzdelávanie učiteľov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školstva.

ďalšie vzdelávanie učiteľov - publikácie - vzdelávacie podujatia - metodické centrum prešov
Ďalšie vzdelávanie učiteľov - Metodicko-Pedagogické centrum Prešov

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov

Adresa: Metodicko-pedagogické centrum r. p. Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 20  Prešov
Kontakt: tel: ++421(0)51/7723452, ++421(0)51/7723241, fax: 7725110
e-mail: sekretariat.po@mpc-edu.sk
Hlavné Menu
Odporúčame...
Vyhľadávanie
Kto je online
9 návštevníci sú online (2 návštevníci si prezerajú Ponuka)

Užívateľov: 0
Hostí: 9

viac...
I. atestácia
  Pridané dňa Thu 06 Jan 2011 by admin (15438 zobrazení)
(§ 49 – 51 zákona č. 317/2009 Z. z., § 14 vyhlášky 445/2009 Z. z.)

Cieľ: Overiť získané kompetencie vymedzené profesijnými štandardmi pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov a príslušnú kategóriu odborných zamestnancov, ktorí ich získali kontinuálnym vzdelávaním, sebavzdelávaním a výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odborných činností.

Obsah: Zameraný na uplatnenie tvorivých skúseností pedagogického alebo odborného zamestnanca pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej alebo odbornej činnosti podľa § 30 zákona č. 317/2009 Z. z. a podľa vymedzených profesijných štandardov pedagogických a odborných zamestnancov.


Tematické okruhy pre učiteľov

• Ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy

• Učebné štýly a metódy vyučovacieho procesu

• Didaktické zásady, organizačné formy vzdelávania, učebné pomôcky, didaktická technika

• Hodnotenie a klasifikácia žiakov


Tematické okruhy pre odborných zamestnancov

• Poradenské pôsobenie v oblasti:

• vzdelávacieho vývinu,

• osobnostného vývinu,

• sociálneho vývinu a prevencie,

• profesijnej orientácie a kariérového vývinu,

• raného poradenstva.

Podmienky: 30 kreditov a absolvovanie prípravného atestačného vzdelávania v rozsahu 60 hodín alebo 60 kreditov.

Ukončenie: Obhajoba písomnej záverečnej práce posúdenej dvomi recenzentmi a vykonanie atestačnej skúšky ústnou alebo praktickou formou pred 5-člennou komisiou.

Rozsah záverečnej práce:

25 – 35 strán pre vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,

22 – 28 strán pre vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa,

18 – 24 strán pre dosiahnuté úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie.
Index :: Tlač :: E-mail
Každý komentár je subjektívnym názorom jeho autora.
Preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za ich obsah.