Ďalšie vzdelávanie učiteľov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školstva.

ďalšie vzdelávanie učiteľov - publikácie - vzdelávacie podujatia - metodické centrum prešov
Ďalšie vzdelávanie učiteľov - Metodicko-Pedagogické centrum Prešov

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov

Adresa: Metodicko-pedagogické centrum r. p. Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 20  Prešov
Kontakt: tel: ++421(0)51/7723452, ++421(0)51/7723241, fax: 7725110
e-mail: sekretariat.po@mpc-edu.sk
Hlavné Menu
Odporúčame...
Vyhľadávanie
Kto je online
5 návštevníci sú online (1 návštevníci si prezerajú Oznamy)

Užívateľov: 0
Hostí: 5

viac...

Info : Pozor!!! Prihlasovanie na vzdelávacie programy.

Pridal admin dňa 1.10.2010 11:45:00 (33878 čítaní)

Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov, ul. Tarasa Ševčenka 11, 080 20 Prešov v mesiaci október 2010 opätovne obnovuje – aktualizuje svoju web stránku www.mcpo.sk
Na stránke v sekcii katalóg sú zverejňované vzdelávacie programy, ktoré sú v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 445 MŠ SR z 19. októbra 2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktoré umožňujú účastníkom rozvíjať ich profesijný rozvoj, ktorý sa v kariérnom systéme uskutočňuje práve prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania.

Tieto programy sa budú realizovať v rámci projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov ITMS 26120130002, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, majú akreditačnú doložku a garantmi sú zamestnanci MPC RP Prešov.

Prehľad o aktivitách Metodicko-pedagogického centra Bratislava a jeho regionálnych pracoviskách, ako poskytovateľa kontinuálneho vzdelávania aj naďalej získate na stránke www.mpc-edu.sk

Dovoľte nám , aby sme Vám ponúkli postup pri prihlasovaní sa na vzdelávacie programy:

1. Záujemci o niektorý druh vzdelávacieho programu sa prihlasujú na predpísanom tlačive - prihláška - odporúčame, aby na prihláške nebol uvádzaný dátum nakoľko Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ neakceptuje prihlášky staršie ako tri mesiace od otvorenia skupiny.
2. Prihlášku je potrebné vypísať, podpísanú a potvrdenú zamestnávateľom zaslať na adresu Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov, Ul. Tarasa Ševčenka 11, 080 20 Prešov do 15. 11. 2010.
3. V prípade, že zamestnávateľ odmietne podpísať prihlášku, resp. nesúhlasí, uchádzač o vzdelávací program predloží spolu s prihláškou Potvrdenie o zamestnaní, čím sa overí príslušnosť k cieľovej skupine.
4. Vzdelávací program bude otvorený pri minimálnom počte prihlásených 20 účastníkov.
5. Riadiaci zamestnanci, ktorí sa prihlasujú na funkčné vzdelávanie prikladajú k prihláške kópiu Osvedčenia o 1.atestácií, prípadne jej náhrady s výnimkou zamestnancov podľa § 61 ods. 12 zákona č.317/2009 Z. z. a súhlas dotknutej osoby so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov.
6. Riadiaci zamestnanci, ktorí sa prihlasujú na funkčné inovačné štúdium prikladajú k prihláške kópiu Osvedčenia o vykonaní prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov a súhlas dotknutej osoby so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov.
7. Vzdelávací program sa otvorí pri minimálnom počte 20 účastníkov, ktorí budú minimálne 10 dní pred otvorením skupiny písomne informovaní.
8. V prípade, že sa pedagogický zamestnanec prihlasuje na overenie kompetencií podľa § 35 odst. 6 zákona č. 317/ 2009 Z. z. vypisuje tlačivo Prihlášku na overenie profesijných kompetencii.
Overenie je možne uskutočniť iba u tých vzdelávacích programov, ktoré ho majú deklarované v spôsobe ukončovania vzdelávacieho programu.
9. O vykonanie atestácie podľa § 50 ods. 2 zákona č. 317/ 2009 môže požiadať uchádzač, ktorý získal 30 kreditov a absolvoval prípravné atestačné vzdelávanie v rozsahu 60 hodín alebo ktorý získal 60 kreditov v termíne do 30. júna alebo 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

V sekcii katalóg Vám ponúkame akreditované vzdelávacie programy, ktoré ponúka RP MPC Prešov.

Okrem uvedených vzdelávacích programov na stránke www.mpc-edu.sk sú prezentované vzdelávacie programy , na ktoré sa tiež môže uchádzač prihlásiť ( pozri hore uvedený postup). V prípade, že bude dostatočný počet uchádzačov o vzdelávací program požiada MPC RP Prešov o súhlas garanta o otvorenie skupiny aj v prešovskom regióne.
MPC RP Prešov bude postupne dopĺňať prehľad jednotlivých akreditovaných vzdelávacích programov, s cieľom, aby Vaši zamestnanci mali možnosť rozvíjať a zdokonaľovať svoje profesijné kompetencie.

Zamestnanci MPC RP Prešov sa tešia na ďalšiu spoluprácu.PaedDr. Alica Dragulová
riaditeľka MPC RP Prešov

Verzia pre tlač Poslať informáciu o tomto ozname priateľovi
Každý komentár je subjektívnym názorom jeho autora.
Preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za ich obsah.