Ďalšie vzdelávanie učiteľov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školstva.

ďalšie vzdelávanie učiteľov - publikácie - vzdelávacie podujatia - metodické centrum prešov
Ďalšie vzdelávanie učiteľov - Metodicko-Pedagogické centrum Prešov

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov

Adresa: Metodicko-pedagogické centrum r. p. Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 20  Prešov
Kontakt: tel: ++421(0)51/7723452, ++421(0)51/7723241, fax: 7725110
e-mail: sekretariat.po@mpc-edu.sk
Hlavné Menu
Odporúčame...
Vyhľadávanie
Kto je online
31 návštevníci sú online (1 návštevníci si prezerajú Oznamy)

Užívateľov: 0
Hostí: 31

viac...

Voľné miesta na školách : výberové konanie na voľné pracovné miesta lektorov a učiteľov v zahraničí

Pridal admin dňa 19.3.2013 7:55:55 (9623 čítaní)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesta lektorov a učiteľov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí na akademický rok 2013/2014

1. Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Veliko Trnovo, Bulharsko
2. Pekinská univerzita zahraničných štúdií v Pekingu, Čínska ľudová republika
3. Univerzita Blaise – Pascal v Clermont Ferrand, Francúzsko
4. Vysoká škola pedagogická v Segedíne, Maďarská republika
5. Jagellonská univerzita v Krakove, Poľsko
6. Univerzita v Novom Sade, Srbsko
7. Univerzita v Belehrade, Srbsko
8. Inštitút slavistiky Univerzity v Kolíne, Nemecká spolková republika
9. Humboldtova univerzita v Berlíne, Nemecká spolková republika
10. Užhorodská národná univerzita, Ukrajina


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesta lektorov a učiteľov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí na akademický rok 2013/2014

I. Lektori slovenského jazyka a kultúry v zahraničí

A. Všeobecné kritériá:

 minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra alebo učiteľstvo akademických predmetov (študijné programy so špecializáciou slovenský jazyk a literatúra), resp. jeho ekvivalent podľa predchádzajúcej právnej úpravy (učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra);
 najmenej 3 roky pedagogickej praxe (k termínu vypísania výberového konania), z toho minimálne 2 roky na vysokej škole v SR s vyučovacím jazykom slovenským v priebehu posledných piatich rokov. Pedagogickú prax v rámci interného doktorandského štúdia uchádzač doloží potvrdením vysokej školy, kde uvedie zoznam kurzov, ktoré viedol na vysokoškolskom školiacom pracovisku (katedre, ústave) v jednotlivých akademických rokoch, prípadne zoznam školených záverečných prác;
 praktické skúsenosti s výučbou a prezentáciou slovenčiny ako cudzieho jazyka s použitím moderných metód, prípadne pedagogickú prax na letných seminároch slovenského jazyka pre cudzincov;
 ovládanie štátneho jazyka príslušného štátu (podľa požiadaviek zahraničnej univerzity);
 organizačné schopnosti, ovládanie práce s PC;
 zdravotná spôsobilosť;
 bezúhonnosť.

B. Špecifické kritériá jednotlivých univerzít:

1. Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Veliko Trnovo, Bulharsko
 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra, zameranie na jazykovedu
 znalosť bulharského jazyka
 schopnosť prezentácie slovenského jazyka a kultúry pre širšiu verejnosť

2. Pekinská univerzita zahraničných štúdií v Pekingu, Čínska ľudová republika
 schopnosť podieľať sa na jazykovedných projektoch univerzity
 ovládanie anglického jazyka
 schopnosť prednášať slovenské reálie v anglickom jazyku

3. Univerzita Blaise – Pascal v Clermont Ferrand, Francúzsko
 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra
 aktívna znalosť francúzskeho jazyka
 ovládanie moderných postupov pri výučbe slovenského jazyka na rôznych úrovniach
 schopnosť prezentácie slovenského jazyka a kultúry pre širšiu verejnosť


4. Vysoká škola pedagogická v Segedíne, Maďarská republika
 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa so zameraním na literatúru
 schopnosť výučby slovenského jazyka ako cudzieho jazyka
 schopnosť vyučovania kurzov literatúry, komparatistiky, tvorby textu, konverzácie, rozvoja jazyka a kultúrnych dejín
 prax redaktora, korektora
5. Jagellonská univerzita v Krakove, Poľsko
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenskej filológie
 znalosť poľského jazyka
 pedagogická prax a schopnosť vo výučbe slovenského jazyka ako cudzieho jazyka

6. Univerzita v Novom Sade, Srbsko
 vedecký titul docent alebo profesor v odbore slovenský jazyk alebo literatúra s viacročnou praxou v univerzitnej výučbe
7. Univerzita v Belehrade, Srbsko
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra
 zameranie na synchrónnu a diachrónnu lingvistiku
 schopnosť viesť semináre a cvičenia „Súčasný slovenský jazyk“ – konverzácie
 praktické skúsenosti z výučby syntaxe, lexikológie, štylistiky, histórie a kultúry
slovenského jazyka

8. Inštitút slavistiky Univerzity v Kolíne, Nemecká spolková republika
 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore filológia
 vítaný vedecký titul docent alebo profesor
 schopnosť viesť praktické jazykové kurzy, prednášky a semináre z odboru literárna veda a jazykoveda
 schopnosť výučby slovenského jazyka a kultúry na vysokej odbornej úrovni
 úspešné literárne alebo literárnohistorické publikácie
 ochota spolupracovať na projektoch inštitútu
 znalosť nemeckého jazyka

9. Humboldtova univerzita v Berlíne, Nemecká spolková republika
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra
 schopnosť výučby slovenského jazyka, literatúry a kultúry na vysokej úrovni
 ovládanie moderných metód jazykového vzdelávania
 uvítanie vedeckej činnosti v oblasti západoslovanských jazykov

10. Užhorodská národná univerzita, Ukrajina
 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra
 schopnosť prednášať odborné disciplíny cyklu literárnej vedy
 schopnosť výučby slovenského jazyka ako cudzieho jazyka
 aktívna znalosť ukrajinského jazyka

II. Učitelia slovenského jazyka a kultúry na školách s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí

A. Všeobecné kritériá:

 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa požiadaviek jednotlivých škôl
 dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, z toho minimálne 2 roky na základnej škole alebo strednej škole s vyučovacím jazykom slovenským v SR v priebehu posledných piatich rokov
 zdravotná spôsobilosť
 bezúhonnosť
 organizačné schopnosti, flexibilita, ovládanie práce s PC

B. Špecifické kritériá:

1. Slovensko-maďarská dvojjazyčná národnostná škola v Novom meste pod Šiatrom (Sátoraljaújhely)

1 miesto učiteľa pre II. stupeň základnej školy
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu so zameraním na 5. - 9. ročník základnej školy s aprobačným predmetom slovenský jazyk a literatúra alebo študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu s aprobačným predmetom slovenský jazyk a literatúra
 schopnosť vedenia dramatického krúžku a speváckeho zboru


III. Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov o všetky pracovné pozície

1. Prihláška do výberového konania s určením pozície, o ktorú sa kandidát uchádza;
2. Osobný dotazník;
3. Profesijný štruktúrovaný životopis;
4. Zoznam publikačnej činnosti;
5. Doklady o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, u učiteľov aj osvedčenie o prvej atestácii);
6. U lektorov – potvrdenie vysokej školy o pedagogickej praxi v rámci interného doktorandského štúdia s uvedením kurzov, ktoré viedol na vysokoškolskom školiacom pracovisku (katedre, ústave) v jednotlivých akademických rokoch, prípadne zoznam školených záverečných prác;
7. Doklad o jazykových znalostiach (diplom, certifikát, vysvedčenie, osvedčenie alebo čestné vyhlásenie);
8. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti; u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace;
9. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov
č. 428/2002 Z. z. pre účely zasadnutia Výberovej komisie MŠVVaŠ SR.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi s označením obálky „Výberové konanie – lektori“ alebo „Výberové konanie - učitelia“ je potrebné zaslať najneskôr do 30.3.2013 na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Osobný úrad, Stromová 1, 813 30 Bratislava.
Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom oznámené písomne.

Verzia pre tlač Poslať informáciu o tomto ozname priateľovi
Každý komentár je subjektívnym názorom jeho autora.
Preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za ich obsah.