Ďalšie vzdelávanie učiteľov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školstva.

ďalšie vzdelávanie učiteľov - publikácie - vzdelávacie podujatia - metodické centrum prešov
Ďalšie vzdelávanie učiteľov - Metodicko-Pedagogické centrum Prešov

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov

Adresa: Metodicko-pedagogické centrum r. p. Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 20  Prešov
Kontakt: tel: ++421(0)51/7723452, ++421(0)51/7723241, fax: 7725110
e-mail: sekretariat.po@mpc-edu.sk
Hlavné Menu
Odporúčame...
Vyhľadávanie
Kto je online
11 návštevníci sú online (4 návštevníci si prezerajú Publikácie)

Užívateľov: 0
Hostí: 11

viac...

PublikácieDokumenty MPC (5)
Formuláre, Pracovné materiály, Príkazy riaditeľa
Jazyky (11)
Anglický jazyk, Francúzsky jazyk, Maďarský jazyk, Nemecký jazyk, Rusínsky jazyk, Ruský jazyk, Slovenský jazyk, Ukrajinský jazyk
Medzinárodné projekty (15)
ROMA Education Fund, Vzdelávacie EÚ projekty, Štrukturálne fondy
Občasníky BIGECHE a MIF (15)
Ostatné (60)
I. stupeň ZŠ, Materské školy, Odborné predmety, Otvorená škola, Pedagogika, Prevencia závislostí, Psychológia, Riadenie, Rómski žiaci, Školské jedálne...
Prírodovedné predmety (26)
Biológia, Chémia, Fyzika, Geografia, Informatika, Matematika
Spoločenskovedné predmety (12)
Dejepis, Občianska náuka
Výchovné predmety (46)
Estetická výchova, Etická výchova, Hudobná výchova, Náboženstvo, Telesná a športová výchova, Výchova a poradenstvo


Počet publikácií v našej databáze: 190

Nové publikácie

Publikácie: Občasníky BIGECHE a MIF
Pridané: 11.12.2013

Odborno-metodický občasník pre učiteľov biológie, geografie a chémie na základnej a strednej škole.

Stiahnuté 2034 krát 2034   Veľkosť publikácie 868.82 KB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://www.mcpo.sk


Publikácie: Občasníky BIGECHE a MIF
Pridané: 11.12.2013

Odborno-metodický občasník pre učiteľov biológie, geografie a chémie na základnej a strednej škole.

Stiahnuté 1399 krát 1399   Veľkosť publikácie 673.51 KB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://www.mcpo.sk


Publikácie: Výchovné predmety Telesná a športová výchova

Autor: PaedDr. Michal Modrák, PhD.; MPC Bratislava, regionálne pracovisko Prešov.
Anotácia : Autor predkladá zadania pre maturitnú skúšku z voliteľného maturitného predmetu Základy športovej prípravy.
Kľúčové slová : prínos pedagogiky, psychológie a fyziológie k rozvoju telesnej kultúry, poslanie telesnej kultúry v živote človeka, úlohy a ciele olympijského hnutia, oporná a pohybová sústava človeka, potreba biochémie v športovom tréningu a v pohybovej činnosti, zostavovanie tréningových plánov, charakteristika športového talentu, význam, úlohy a ciele regenerácie a rehabilitácie v športovej príprave.

Stiahnuté 1654 krát 1654   Veľkosť publikácie 170.97 KB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://www.mcpo.sk


Publikácie: Výchovné predmety Telesná a športová výchova

Michal Modrák , Metodicko - pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov Anotácia: Autor pojednáva o edukačnom význame akreditovaných vzdelávacích programov v rámci PKRO, spolufinancovaných zo zdrojov pre EÚ, vytvorených a schválených pre telovýchovných pedagógov základných škôl , stredných škôl a školských zariadení a pedagógov, podieľajúcich sa pri realizovaní vzdelávania v rámci výchovnej a humanitnej činnosti – vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb ( ISCED 1, 2, 3 ). Kontinuálne poukazuje na význam olympijskej výchovy v regionálnom školstve v SR. V neposlednom rade - v rámci bazálnej vzorky - prezentuje názor zainteresovaných učiteľov k súčasnému stavu telesnej a športovej výchovy v základných a v stredných školách a v školských zariadeniach – s prihliadnutím na zapracovávanie edukácie v oblasti valeológie. Kľúčové slová: telovýchovná gramotnosť žiakov, projekt moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť, kalokagatia, zdravý životný štýl, názory telocvikárov, školské kluby detí , edukácia pohybovej a športovej prípravy, protiklady vo výchove.

Stiahnuté 1746 krát 1746   Veľkosť publikácie 238.29 KB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://


Publikácie: Ostatné Riadenie

1. januára 2012 nadobudol účinnosť Čl. I zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je najčastejšie oslovované vo veci výkladu ustanovení § 61a. Z názvu ustanovenia § 61a vyplýva, že toto ustanovenie je prechodným ustanovením a rieši problematiku uplatňovania zmien, ktoré zaviedol zákon č. 390/2011 Z. z.
To znamená, že upravuje, ako sa zmeny, ktoré zaviedol zákon č. 390/2011 Z. z. budú aplikovať na skutočnosti, ktoré nastali v období od 1. novembra 2009, teda po účinnosti pôvodného zákona č. 317/2009 Z. z. až do 31. decembra 2011 teda, do účinnosti zákona č. 390/2011 Z. z. ak priamo v texte ustanovenia § 61a nie je uvedený iný termín (napr. ustanovenie odseku 2).

Stiahnuté 9582 krát 9582   Veľkosť publikácie 214.55 KB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://


Publikácie: Výchovné predmety Telesná a športová výchova

Autor: Michal Modrák, Ľubomír Betuš, 80 strán
Metodický list pre vedúcich metodických združení a predmetových komisií , učiteľov telesnej výchovy, telesnej a športovej výchovy a pre pedagogických zamestnancov, pôsobiacich v regionálnom školstve ( ISCED 1,2,3 ) - zodpovedajúcich za edukáciu prierezového učiva Ochrany života a zdravia a civilnej ochrany v kmeňovej škole a realizáciu účelových cvičení v základných a v stredných školách .

Stiahnuté 3537 krát 3537   Veľkosť publikácie 2.70 MB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://www.mcpo.sk


Publikácie: Výchovné predmety Telesná a športová výchova

Autor: Michal Modrák, Ľubomír Betuš, 71 strán
Metodický list pre vedúcich predmetových komisií , učiteľov telesnej a športovej výchovy a pre pedagogických zamestnancov, zodpovedných za edukáciu prierezového učiva Ochrany života a zdravia a civilnej ochrany v kmeňovej strednej škole.

Stiahnuté 2409 krát 2409   Veľkosť publikácie 189.43 KB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://www.mcpo.sk


Publikácie: Výchovné predmety Telesná a športová výchova

Autor: Michal Modrák, Ľubomír Betuš, 73 strán
Metodický list pre vedúcich metodických združení a predmetových komisií , učiteľov telesnej výchovy, telesnej a športovej výchovy a pre pedagogických zamestnancov, zodpovedných za edukáciu prierezového učiva Ochrany života a zdravia a civilnej ochrany v kmeňovej škole.

Stiahnuté 2666 krát 2666   Veľkosť publikácie 1.02 MB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://www.mcpo.sk


Publikácie: Výchovné predmety Telesná a športová výchova

Autor : Michal Modrák, PhD., PaedDr., 75 strán
Študijné texty obsahujú námety pre činnosť vedení škôl, učiteľov telesnej výchovy , telesnej a športovej výchovy , ako aj učiteľov – absolventov relevantných akreditovaných vzdelávacích programov v oblasti odstraňovania plaveckej negramostnosti žiakov v regionálnom školstve.


Stiahnuté 2172 krát 2172   Veľkosť publikácie 1.36 MB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://www.mcpo.sk


Publikácie: Výchovné predmety Telesná a športová výchova

Autor: Michal Modrák 68 strán.
Predkladáme Vám metodickú príručku, ktorá podľa ohlasov z realizácie výučby telesnej a športovej výchovy vypĺňa priestor, za účelom skvalitnenia pedagogického riadenia a výučby. Usilujeme sa systemizovať základné pojmy a vzťahy, s ktorými sa stretávajú učitelia telesnej a športovej výchovy ( ISCED 1, 2, 3 ) na úseku normatívu učebných pomôcok a v neposlednom rade – pri výchove žiakov k celoživotnej telocvičnej aktivite, v intenciách legislatívy v oblasti telesnej a športovej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy, tiež pri odstraňovaní plaveckej a lyžiarskej negramotnosti a pri realizácii prierezového učiva ochrany života a zdravia a v regionálnom školstve.

Stiahnuté 2187 krát 2187   Veľkosť publikácie 695.74 KB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://www.mcpo.sk


Publikácie: Občasníky BIGECHE a MIF

Obsah časopisu je zameraný na didaktické a odborné riešenie aktuálnych problémov vyučovania uvedených predmetov. Umožňuje učiteľom sledovať postupy transformácie obsahu učiva spomínaných predmetov na rôznych typoch škôl.

Stiahnuté 1856 krát 1856   Veľkosť publikácie 1.24 MB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://www.mcpo.sk


Publikácie: Občasníky BIGECHE a MIF

Obsah časopisu je zameraný na didaktické a odborné riešenie aktuálnych problémov vyučovania uvedených predmetov. Umožňuje učiteľom sledovať postupy transformácie obsahu učiva spomínaných predmetov na rôznych typoch škôl.

Stiahnuté 1650 krát 1650   Veľkosť publikácie 1.83 MB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://www.mcpo.sk/


Publikácie: Občasníky BIGECHE a MIF

Obsah časopisu je zameraný na didaktické a odborné riešenie aktuálnych problémov vyučovania uvedených predmetov. Umožňuje učiteľom sledovať postupy transformácie obsahu učiva spomínaných predmetov na rôznych typoch škôl.

Stiahnuté 1722 krát 1722   Veľkosť publikácie 2.40 MB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://www.mcpo.sk


Publikácie: Občasníky BIGECHE a MIF
Pridané: 17.4.2011

Odborno-metodický občasník pre učiteľov biológie, geografie a chémie na základnej a strednej škole.


Stiahnuté 1991 krát 1991   Veľkosť publikácie 1.13 MB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://www.mcpo.sk


Publikácie: Ostatné Odborné predmety

Autor: Ing. Jitka Vyšňovská 21 strán.
Metodický list obsahuje spôsob výpočtu čistej mzdy a príjmu zamestnanca. Sú v ňom zahrnuté najnovšie zmeny v tejto oblasti, konkrétne výpočty miezd platné od 01. 01. 2011.

Stiahnuté 27006 krát 27006   Veľkosť publikácie 464.58 KB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie


Publikácie: Výchovné predmety Telesná a športová výchova

Autorský kolektív : PaedDr. Michal Modrák , PhD., PaedDr. Vladimír Lajčák , PhD., PaedDr. Kamil Povrazník , 90 s.
Anotácia : Autori v súlade so Smernicou MŠ SR č. 2 / 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov predkladajú aktuálne metodické poznatky z organizovania lyžiarskych výcvikov žiakov základných škôl a lyžiarskych kurzov žiakov stredných škôl v intenciách VYHLÁŠKY č. 320/2008 Z. z. MŠ SR z 23. júla 2008 o základnej škole, a Vyhlášky č. 282/2009 Z. z. MŠ SR z 24. júna 2009 o stredných školách.
Kľúčové slová : Legislatíva, plánovanie, evidencia , hodnotenie, bezpečnosť, lyžiarska terminológia, karving , snoubording, biely kódex.

Stiahnuté 4250 krát 4250   Veľkosť publikácie 675.47 KB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://www.mcpo.sk/


Publikácie: Výchovné predmety Telesná a športová výchova

Autor : PaedDr. Michal Modrák, PhD., 6 s.
Autor popisuje základné pravidlá pre bezpečnosť snoubordistov ( ale aj ostatných lyžiarov ) pri výcviku a rekreačnej aplikácii snoubordingu a zjazdového lyžovania vôbec.
Kľúčové slová : Manipulácia so snoubordom, jazda na vleku, jazda na rozličných snehových povrchoch. Biely kódex.

Stiahnuté 2025 krát 2025   Veľkosť publikácie 255.44 KB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://www.mcpo.sk


Publikácie: Dokumenty MPC Formuláre

Tlačivo dohody o vykonaní práce pre národný projekt PKR

Stiahnuté 1956 krát 1956   Veľkosť publikácie 262.50 KB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://


Publikácie: Dokumenty MPC Formuláre

Tlačivo dohody o vykonaní práce pre činnosti vykonávané mimo národného projektu PKR.

Stiahnuté 2027 krát 2027   Veľkosť publikácie 64.00 KB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://


Publikácie: Výchovné predmety Telesná a športová výchova

Autori : PaedDr. Michal MODRÁK , PhD., MPC Bratislava, regionálne pracovisko Prešov, PhDr. Milan MIKUŠ, Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove, 9 strán.
Anotácia : Autori vo svojom príspevku pojednávajú o zaťažení pedagogického zamestnanca. Predkladajú námety na regeneráciu síl pedagogického zamestnanca. Pripájajú stručnú charakteristiku vybraných regeneračných pohybových a biologických prostriedkov. Súčasťou sú námety na plavecký regeneračný program. Zaoberajú sa
vývojovými tendenciami v regenerácii síl učiteľa a podpory zdravia v súčasnosti.
Kľúčové slová : Zaťaženie, regenerácie, vybrané regeneračné pohybové a biologické prostriedky, plavecký regeneračný program.

Stiahnuté 2933 krát 2933   Veľkosť publikácie 323.12 KB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://www.mcpo.sk


Publikácie: Ostatné Riadenie

Prinášame znenie zákona 317/2009 Z.z.
(o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov), platného od 31. 7. 2009 s účinnosťou od 1. 11. 2009.

Stiahnuté 7615 krát 7615   Veľkosť publikácie 418.14 KB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://jaspi.justice.gov.sk/


Publikácie: Ostatné Riadenie

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2008/2009 poskytujú školám, školským zariadeniam, krajským školským úradom, Štátnej školskej inšpekcii, ako aj zriadovateľom škôl a školských zariadení tie najdôležitejšie informácie a údaje o školách a školských zariadeniach, o organizácii školského roka, legislatíve, ale aj o pripravovaných zmenách vo výchove a vzdelávaní.

Stiahnuté 2395 krát 2395   Veľkosť publikácie 419.30 KB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://www.minedu.sk


Publikácie: Ostatné Riadenie

Materiál poskytuje základné informácie o metodike písania záverečnej práce na druhú kvalifikačnú skúšku.

Stiahnuté 11096 krát 11096   Veľkosť publikácie 168.50 KB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://mcpo.sk


Publikácie: Ostatné Riadenie

Autor: Tomáš Lavický, 47 strán
Metodický list “ Tvorba a využívanie školských testov „ je určený účastníkom vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov. Obsahuje zásadné problémy uvedenej problematiky, ktoré sa na seminári podrobnejšie diskutujú. Základné zručnosti zostavenia a vyhodnotenia didaktických testov získavajú účastníci vzdelávania použitím pracovných materiálov „Výstupný didaktický test“ a „Klasifikácia, reliabilita testu“.

Stiahnuté 8725 krát 8725   Veľkosť publikácie 534.53 KB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://www.mcpo.sk


Publikácie: Výchovné predmety Telesná a športová výchova
Pridané: 28.1.2009

Autori : Michal Modrák, Vladimír Lajčák, Kamil Povrazník, Libuša Husovská, 79 strán
Anotácia : Kolektív autorov pojednáva o návrhu učebných osnov lektorského lyžiarskeho kurzu pre pedagogických pracovníkov. Rozoberá problematiku bezpečnosti pri organizácii a realizácii lyžiarskych výchovno – vzdelávacích kurzov žiakov základných škôl a stredných škôl. Zameriava sa na metodiku obsahu lyžiarskeho výcviku v zjazdovom a bežeckom lyžovaní.
Kľúčové slová: Lyžiarsky výchovno – výcvikový kurz - metodika výučby zjazdového lyžovania – znožný oblúk – rezaný oblúk - bežecké lyžovanie - lyžiarska terminológia.

Stiahnuté 12202 krát 12202   Veľkosť publikácie 1.50 MB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://www.mcpo.sk